Et bærekraftig år

Scroll nedover
Foto: Nadia Frantsen

Bærekraftig samfunnsutvikling i Asplan Viak

Bente Haukland Næss Foto: Erik Burås

Vår viktigste innsats for å oppnå en bærekraftig samfunnsutvikling, er gjennom oppdragene vi leverer til kundene våre. Bærekraft gjennomsyrer hele vår forretningsvirksomhet.
Les mer

Utvalgte høydepunkter innen bærekraft

Marinen – opprustning og rehabilitering

Marinen er et av de mest brukte friområdene i Trondheim og en av få grønne parker i Trondheim sentrum. Asplan Viak har med et tverrfaglig team jobbet med opprustning av parken. Vi har bidratt med CO2-regnskap for ulike typer granitt. På bakgrunn av dette regnskapet, valgte Formannskapet at det skulle benyttes norsk kortreist granitt fremfor rimeligere utenlandsk granitt.

Holt økoparkurbant landbruksprosjekt

Asplan Viak er landskapsarkitekt i utviklingen av Holt økopark, Tromsøyas «grønne lunge».

Holt læringstun i mange år vært en unik arena for bærekraftig læring, integrering, formidling av land- og hagebruk og matproduksjon. I landskapsplanen Asplan Viak har utarbeidet er det fokus på grønnsaksproduksjon, friområde, beitedyr og høner samt nærhet til sjøen. Den nye økoparken skal være en langsiktig avtale for området, hvor fokuset skal ligge på urbant landbruk og jordhelse. Sommeren 2020 fikk Holt økopark midler til å gjennomføre planlegging som ble lagt ned av Asplan Viak.

Nye Deichmanske hovedbibliotekklimaberegninger

Asplan Viak har hatt ansvaret for energi og miljøfagene for Nye Deichmanske hovedbibliotek helt siden konkurransen ble vunnet sammen med Lund Hagem Arkitekter og Atelier Oslo i 2009.

Les mer

Klimakostverktøy for klimagassberegninger

I 2020 laget vi klimaregnskap for alle klimapartnernettverk i Norge med over klimakostmodell. Til sammen rundt 200 bedrifter og andre virksomheter tok i bruk løsningen. Det ble også laget en web-basert fremvisningsløsning. I 2021 fortsetter vi arbeidet med enda flere medlemmer og nettverk, med nå omtrent 300 virksomheter.

Les mer

LCA som strategisk verktøy for produktutvikling

Gassflaskene til Hexagon Ragasco ser vi over alt; på hytter, i campingvogner og under store deler av norske griller. Selskapet som har vært kåret til Norges smarteste industribedrift har siden 2014 jobbet strategisk med livsløpsanalyser (LCA) for sine produkter, og i 2020 tok de steget videre med Asplan Viak. Sammen har vi utviklet et LCA-verktøy for å støtte strategiske, faktabaserte beslutninger i utviklingen av stadig mer bærekraftige produkter. Verktøyet skal støtte valg av grønnere materialer og teknologier, men også hjelpe Hexagon Ragasco til å bedre fotavtrykket for sine produkter også nedstrøms i verdikjeden.

CEEQUAL er et miljøsertifiseringssystem for infrastrukturprosjekter tilsvarende BREEAM NOR for bygg.

Les mer

Vi utviklet verktøyet LandskapLCA

Vi har utviklet klimakalkulator for uteanlegg. LandskapLCA gjør det mulig å beregne klimagassutslipp av et landskapsprosjekt på lik linje med hvordan utslipp beregnes for bygninger.

Les mer

Buvikaklimagassberegninger og klimagassreduserende tiltak

Med utgangspunkt i tidligere utarbeidede skisseprosjekt for to uteanlegg i Skaun kommune, utarbeidet Asplan Viak en rapport med forslag til klimatilpasningstiltak og klimagassreduserende tiltak for anleggene. Oppdraget ble finansiert bl.a. med klimasatsmidler fra Miljødirektoratet, og rapporten ble til gjennom et tverrfaglig samarbeid mellom landskapsarkitekter, energi- og miljørådgivere og hydrologer. For beregning av klimagassutslipp ble Asplan Viak sitt nyutviklede verktøy LandskapLCA benyttet.

Verdiskaping og næringsutvikling i fjellområdene

Les rapporten

Kristina Kvarteret – en mulighetsstudie om rehabilitering som ble Breeamsertifisert i 2020.

Mer informasjon om prosjektet kommer snart.

Mulig å halvere klimagassutslippene fra byggebransjen

  • På oppdrag fra Enova har Asplan Viak, et av landets ledende rådgivningsselskaper, levert en rapport som viser et oppsiktsvekkende forbedringspotensial for klimaverstingen, byggebransjen.

    Les artikkelen til Lise Haaland Eriksen

Klimaavtrykk

Asplan Viak har siden 2007 jobbet med å systematisere arbeidet knyttet til eget miljø- og klimafotavtrykk. Vårt fokus er følgende områder for vårt miljøarbeid: Å tenke effektiv ressursbruk i driften av selskapet, å ha et bevisst forhold til reisevirksomhet, kontorlokaler, transport, energibruk, avfall, materialbruk og utstyr.

Klimaregnskapet som vi har utarbeidet for 2020 er i henhold til GHG-Protokollen og basert på samme metodikk som det egenutviklede verktøyet Klimakost | En komplett løsning for miljøstyring.

Totalt hadde Asplan Viak i 2020 et klimafotavtrykk på 6284 tonn CO2-ekvivalenter. Dette tilsvarer 5,89 tonn per årsverk, som er vesentlig lavere enn i 2019. Utstrakt bruk av hjemmekontor og svært begrenset reiseaktivitet i 2020 har ført til så mye som 36% reduksjon i CO2 fotavtrykk pr årsverk sammenlignet med 2019. Det forventes en økning fra dette nivået etter pandemien. Samtidig er det lagt til rette for langsiktige effekter i nye leieavtaler i bygg med høy miljøsertifisering, med fortsatt utskiftning av fossildrevne firmabiler til elbiler, og med utstrakt tilrettelegging for digital kursvirksomhet og møtevirksomhet også i fremtiden.

 

Powerhouse Telemark: Mest energieffektive solcellepanel noensinne bygget i Norge