Randi B. Svånå, Divisjonsdirektør for virksomhetsutvikling

Samfunnsutvikling med trippel bunnlinje

Foto: Chris Aadland

Til tross for et krevende og annerledes år, har jeg opplevd et stort engasjement og en sann arbeidsglede hos våre medarbeidere. Hverdagen vår har blitt snudd opp-ned, men de faglige samtalene finner fortsatt sted. Jeg blir også stolt av medarbeidere som bidrar faglig inn i samfunnsdebatten. Enten gjennom faglige bidrag i prosjekter som direkte påvirker samfunnsutviklingen, gjennom formidling av faglige funn på konferansearenaer eller gjennom tradisjonelle medier.

I 2020 var vi med på å foreslå utviklingen av store transformasjonsområder i byene våre med fremsynte løsninger. Asplan Viak er med på å bygge rammene og påvirke utviklingen av morgendagens, bærekraftige Norge.

Vi utarbeider reguleringsplaner for helhetlig utvikling av viktige områder som Campus NTNU i Trondheim. Vi bidrar til fysisk gode løsninger, og i slike prosjekter er et vel så viktig suksesskriterium at vi ivaretar gode prosesser for medvirkning med alle interesse- og brukergrupper. Asplan Viak har ikke bare i dette oppdraget, men også innen andre områdeutviklings- og samferdselsprosjekter utviklet digitale løsninger for medvirkning. Dette gir muligheter for at flere stemmer blir hørt, for eksempel øker det deltagelse hos barn og unge i planer de blir berørt av.

Med tanke på fremtiden mener jeg Asplan Viak er svært godt rustet til å skape verdi inn til trippel bunnlinje. Det gjør at vi bidrar til en god samfunnsutvikling. Det blir utrolig viktig å holde et godt øye med hva som skjer i markedet og gripe mulighetene som vil dukke opp fremover.