Asplan Viak

Et bærekraftig år

Scroll nedover
Foto: Åse Holte / Asplan Viak
Elisabeth Kolrud, Leder for bærekraft, Asplan Viak. Foto: SKIFT / Ingrid Elise Utgård Hille

Vårt viktigste bidrag til å skape et bærekraftig samfunn skjer gjennom rådene vi gir til kundene våre. Rådene må bidra til rask omstilling og gjennomgripende endringer i samfunnet slik at fremtidige generasjoner kan få gode liv, i et lavutslippssamfunn med naturen i behold.

Bærekraftige løsninger handler om en god balanse mellom økonomi, sosiale og miljømessige hensyn, og om å ha et bevisst forhold til hvordan våre råd og beslutninger samstemmer med FNs bærekraftsmål.

Fra og med 2021 rapporterer Asplan Viak på en trippel bunnlinje hvor miljømessige og samfunnsmessige effekter av driften måles i tillegg til økonomiske resultater. Dette skal bevisstgjøre oss og bidra til at vi stadig forbedrer bærekraftsarbeidet vårt.

Våre ansatte bruker kompetanse og engasjement for å finne gode løsninger. Noe av det vi arbeider for er at byene og stedene våre er inkluderende, rettferdige og gir god livskvalitet. Derfor jobber vi med konsepter som «KIME – til liv og rørsle», vårt forslag til et nyskapende aktivitetsanlegg på Haugamyr i Nordheimsund. I dag er mange mennesker fysisk inaktive. De sier at de gjerne skulle ha vært mer utendørs, lekt og beveget seg, men det er ikke alltid omgivelsene innbyr til dette. Pilotprosjektet på Haugamyr viser nyskapende løsninger for egenorganiserte aktiviteter, som et alternativ til organisert idrett. Gjennom metodikken Design Thinking, med faglige prosesser og brukermedvirkning, har et løsningsforslag tatt form.

Det er utfordrende å finne balansen hver gang, og vi jobber kontinuerlig med dette både i våre strategiske mål og i konkrete råd i oppdrag.

Å foreslå løsninger som reduserer utslipp av klimagasser er et eksempel på vårt bidrag til miljømessig bærekraft. Dette arbeider vi med på mange måter. Vi lager klimabudsjett og klimaregnskap for virksomheter med vårt verktøy Klimakost, slik at de kan prioritere sine tiltak for utslippskutt. På Kvænangsfjellet i Troms prosjekterer vi ny veg og to tunneler som skal sikre fremkommelighet i et tøft arktisk klima. En viktig del av oppgaven er å bidra til å redusere klimagassutslipp og øvrig belastning på miljøet fra utbyggingen, samt å minimere påvirkningen på reindriftsnæringen.

Sirkulære prinsipper, som bidrar til at knappe ressurser ombrukes, jobber vi også med. Et eksempel er avløpsrensing, både høyteknologiske og naturbaserte løsninger, som vi har lang erfaring innen. Transformering og rehabilitering av eksisterende bygg og områder til nye formål er også gode bidrag til sirkulærøkonomien. Vi er stolte av å ha bidratt som ombruksrådgiver i Kristian Augusts gate 13 i Oslo, som er Norges første bygg hvor ombruk av byggematerialer og sirkulære løsninger er brukt i stor skala.

Utvikling og kunnskapsdeling skjer også gjennom vårt samarbeid med utdanningsinstitusjoner og ved deltakelse i forskningsprosjekter som INTO-ZERO. Vi samarbeider også med Ingeniører uten grenser og nettverkene Skift, Klimapartnere og United Nations Global Compact. Hvert år leverer vi rapporten Communication on progress som beskriver vårt bærekraftsarbeid.

Asplan Viak jobber målrettet for å øke mangfoldet og kjønnsbalansen i selskapet gjennom kulturen vår, holdningsskapende arbeid og rekrutteringsprosessene våre. De siste tre årene har vi hatt en stabil, positiv utvikling i kjønnsbalansen, så vi ser at arbeidet gir gode resultater.

Vi arbeider aktivt for å sikre mangfold i alle funksjoner og nivåer. I toppledergruppa vår er det 56 % kvinner og 44 % menn.

Hvert år fører vi klimaregnskap for vår egen drift som vi bruker til å velge ut tiltak som reduserer utslipp. Energiløsninger, størrelse og lokalisering av kontorene våre utgjør en betydelig andel av klimafotavtrykket, og i 2021 har vi jobbet med å redusere det. Vi har også forsterket våre miljøkrav ved innkjøp og jobber med miljøforbedring på hvert enkelt kontor. Asplan Viak er sertifisert etter ISO 14001 Ledelsessystemer for miljø.