Et bærekraftig år

Scroll nedover
Foto: Mari-Ann Thorsen Ekern / Asplan Viak

Slik bidrar vi til en bærekraftig utvikling

Elisabeth Kolrud, Leder for bærekraft

Bærekraft har blitt et vanlig ord i språket vårt. Noen opplever begrepet som uklart, og til og med som et forslitt ord som har mistet sin mening. I en verden med store, globale utfordringer er det viktig å holde fast ved den opprinnelige betydningen av bærekraft og jobbe for de gode intensjonene knyttet til begrepet. I FN rapporten «Vår felles framtid» fra 1987 er bærekraftig utvikling definert slik:

«En utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov.»

I Asplan Viak holder vi fast ved denne definisjonen og vi forholder oss til FNs 17 bærekraftsmål som en rettesnor i arbeidet vårt. Ved å delta i UN Global Compact Norge, Klimapartnere og andre nettverk, deler vi kunnskap og blir motivert til å skape en positiv endring. Vi arbeider jevnt med å forbedre oss i tråd med FNs ti prinsipper for ansvarlig næringsliv.

Vi fortsetter å bidra til positiv samfunnsutvikling først og fremst gjennom oppdrag for kundene våre. Ambisjonen vår er å tilby bærekraftige løsninger i alle oppdrag. Slike løsninger handler om en god balanse mellom økonomi, sosiale og miljømessige hensyn. Det er utfordrende å finne balansen hver gang, og vi jobber kontinuerlig med dette i oppdrag og i de strategiske målene våre.

Våre ansatte brenner for fagene sine og jobber tett med kundene for å finne gode løsninger på store samfunnsutfordringer. I 2023 har vi blant annet bidratt til å skape lokale og fornybare energiløsninger, nye vannrenseanlegg, gode møteplasser, infrastruktur og bygg som er designet for å vare, som tåler klimaendringer og som har et redusert miljøfotavtrykk. Vi har utviklet nye digitale verktøy for ombruk (Delio) og energi- og klimaplanlegging for områder (INTO-ZERO-prosjektet), og har gitt råd til virksomheter om hvordan de kan beregne og redusere klimafotavtrykket sitt (Klimakost). Vi har også merket det økte trykket på å bevare mer natur og har bidratt med naturkartlegging, naturbaserte løsninger og areal- og naturregnskap.  EUs bærekraftsdirektiv og taksonomi gir også ringvirkninger og nye rettesnorer i oppdragene vi utfører.

Internt i selskapet arbeider vi også med bærekraft. Vi er opptatt av å drive en ansvarlig forretning slik det er beskrevet i våre «Prinsipper for god forretningsskikk», og vi har opprettet rutiner knyttet til åpenhetsloven for at grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold skal respekteres.  Vi har analysert det årlige klimaregnskapet vårt, og har prioritert tiltak særlig innen kontordrift og innkjøp. Vi jobber også målrettet for å øke mangfoldet og kjønnsbalansen i selskapet gjennom kultur, holdningsskapende arbeid og rekrutteringsprosesser. I toppledergruppa vår er det 50 % kvinner og 50 % menn.

Flere detaljer om bærekraftsarbeidet vårt er samlet i rapporten Communication on progress.