Et bærekraftig år

Scroll nedover
Foto: Mari-Ann Thorsen Ekern / Asplan Viak

Slik bidrar vi til en bærekraftig utvikling

Vårt viktigste bidrag til et bærekraftig samfunn er gjennom rådene vi gir til kundene våre. Rådene må bidra til rask og omfattende omstilling i samfunnet slik at fremtidige generasjoner kan få gode liv, i et lavutslippssamfunn der vi har naturen i behold.

Bærekraftige løsninger handler om en god balanse mellom økonomi, sosiale og miljømessige hensyn, og om å ha et bevisst forhold til hvordan rådene og beslutningene våre samstemmer med FNs bærekraftsmål.

Vi jobber med denne balansen både når vi gir råd og i vår egen forretningsutvikling. Vi rapporterer på en trippel bunnlinje og måler miljø- og samfunnsmessige effekter av driften i tillegg til økonomiske resultater.

Våre ansatte brenner for fagene sine og jobber tett med kunder og andre for å finne gode løsninger. Noe av det vi arbeider for er at byer og tettsteder skal være inkluderende, gi god livskvalitet, ta vare på naturen og utvikles som lavutslippsområder. Derfor arbeider vi med prosjekter som transformasjon av den nye bydelen Rosenholm i Oslo, på oppdrag for OBOS, i samarbeid med Dyrvik Arkitekter. Visjonen er å skape en bydel der sosial og miljømessig bærekraft legger premissene for utviklingen av området, og fellesskap i nabolaget er sentralt.

Gjennom verktøyet vårt Klimakost bidrar vi til miljømessig bærekraft. Klimakost kartlegger klimafotavtrykket til en bedrift, organisasjon eller kommune så de kan prioritere tiltak for å redusere utslippene sine. I energiløsningen vår geotermos lagrer vi energi fra sommer til vinter i form av varme i fjellet. Fjellet utnyttes som et stort varmelager – altså en termos. Om vinteren hentes varmen ut og brukes til å varme opp bygg. Slik kan et bygg nesten bli selvforsynt med lokal fornybar energi, energisikkerheten øker og belastningen på strømnettet og på naturen er lav.

Vi har også lang erfaring med å jobbe med sirkulære prinsipper, for å bidra til å bruke knappe ressurser om igjen. Blant annet gjør vi dette innen avløpsrensing, og da både høyteknologiske og naturbaserte løsninger.

Utvikling og kunnskapsdeling er sentralt for oss, og vi deltar i forsknings- og utviklingsprosjekter som INTO-ZERO. Der utvikler vi sammen med andre samarbeidsparter en ny prosess med metodikk, verktøy og forretningsmodeller for å planlegge gode områder med minimalt med klimagassutslipp i et livsløpsperspektiv.

Hvert år fører vi klimaregnskap for vår egen drift og gjør tiltak for å redusere fotavtrykket vårt. I 2022 reduserte vi kontorarealene, re-lokalisert enkelte kontorer for å bedre muligheten for kollektivreiser og økte andelen miljøsertifiserte og energieffektive bygg. Vi arbeider også aktivt for å sikre mangfold i alle funksjoner og på alle nivåer i selskapet vårt. I toppledergruppa vår er det 56 % kvinner og 44 % menn.

Vi har også blitt inspirert av samarbeid med Ingeniører uten grenser og nettverkene Skift, Klimapartnere og UN Global Compact. Ved å delta i UN Global Compact støtter vi opp om FNs ti prinsipper for ansvarlig næringsliv.  Flere detaljer om bærekraftsarbeidet vårt er samlet i rapporten Communication on progress.

Til tross for foruroligende tilstandsrapporter fra FN om klima og natur er det lyspunkter som gir fremtidshåp. Åpenhetsloven, Naturavtalen og EUs taksonomi er eksempler på politiske drivere som har stort potensial for å påvirke mennesker, klima og natur positivt fremover.