Elisabeth Heggelund Tørstad, administrerende direktør i Asplan Viak

Muligheter i en urolig tid

Foto: Nina Rangøy

2022 har vært preget av uro og usikkerhet i verden. Inflasjon, usikre verdikjeder og knapphet på energi og ressurser preger beslutninger for de fleste virksomheter. Mangel på forutsigbarhet er en utfordring for næringslivet, men selve erkjennelsen av uforutsigbarhet kan også gjøre oss bedre til å forstå og håndtere muligheter. Og i dagens situasjon har vi en felles mulighet i å la knapphet på ressurser legge grunnlaget for enda større kraft i bærekraftsarbeidet.

Asplan Viak befester i 2022 en unik posisjon som et verdidrevet, innovativt og samhandlende selskap. Halvveis i strategiperioden ser vi at strategien gjør selskapet robust for fremtidig og langsiktig drift. I 2022 har vi skapt verdier for mennesker, miljø og samfunn. Med en omsetningsvekst på over 8 prosent har vi styrket vår markedsposisjon, samtidig som selskapet både leverer økte marginer og forvalter 4 prosent av omsetningen til bærekraftig innovasjon og utvikling.

Dette har vi fått til takket være den jobben menneskene i Asplan Viak gjør hver dag, og en organisasjonskultur som er preget av faglig styrke, nysgjerrighet, arbeidsglede og engasjement for å skape et godt samfunn. I 2022 har vi vokst med hele 180 nyansatte som kommer inn med entusiasme og ny kompetanse. Vi er opptatt av gode arbeidsplasser og kreativiteten som skapes i samhandling med andre, og flere steder i landet har vi flyttet inn i nye lokaler som legger til rette for dette.

Vårt systematiske arbeid med bærekraftig innovasjon og utvikling gir resultater. I 2022 har vi blant annet laget metoder og verktøy for utvikling av gode områder med minimale klimagassutslipp og effektive energiløsninger i prosjektet INTO-ZERO. Vi har gjennomført et landsdekkende prosjekt med etablering av klimapositive sirkulære bed med lokale jordblandinger og beplantning. Videreutvikling av verktøyet Klimakost har muliggjort at virksomheter, kommuner og organisasjoner enkelt kan beregne sine totale klimautslipp i et livsløpsperspektiv. EUs taksonomi, beskrivelse av bærekraftstiltak og klimabudsjett er integrerte deler av løsningen. Og appen SKART effektiviserer skogforvaltningen i Norge.

Asplan Viak fortsetter å bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling, først og fremst gjennom oppdragene vi utfører. Vårt langsiktige fokus på rehabilitering, ressursforvaltning og ombruk har stått sentralt og preget mange av oppdragene våre i 2022. Det samme har den stadig økende vektleggingen av naturbaserte løsninger og ivaretagelse av biologisk mangfold. Dette er områder hvor Asplan Viak har investert i kompetanse og metode over lang tid. På oppdrag fra Norwegian Property har vi skapt en klimapositiv park i Nydalen med ombrukt skifer og stein. Sammen med Statens Veivesen har vi utarbeidet metodikk for beregning av naturnøytralitet i vegbygging. Og i gjenoppbyggingen av Hausmania Haller baserer vi oss på omfattende ombruk av både eksisterende konstruksjoner, masser og materialer.

Energi er også en knapp ressurs, og både energieffektivitet og økt tilgang til fornybar energi blir stadig viktigere. Asplan Viak bidrar derfor i økende grad til gode energiløsninger på områdenivå og for boliger, næring og infrastruktur i oppdragene våre. Vi er sikre på at fremtiden kommer til å handle mye om å få til bedre og mer langsiktige løsninger med mindre ressurser, og er svært glad for å kunne samhandle med ambisiøse og fremsynte kunder i oppdragene våre.

Behovet for bærekraftige løsninger med en god balanse mellom økonomiske, sosiale og miljømessige hensyn er sentralt i samfunnsutviklingen og for kundene våre. Løsningene må skapes i fellesskap, og vårt bidrag skjer gjennom rådene vi gir, fra tidlig fase på overordnet nivå, til konkrete løsninger for produksjon, gjenbruk og deling. Nærhet til og forståelse for lokale forhold er også en viktig betingelse for å løse samfunnsoppgaver klokt til beste for lokalsamfunn, mennesker og natur, og vi ser daglig verdien av å være til stede over hele landet. Vi takker for samarbeidet med kunder og partnere i 2022. I fellesskap bygger vi et bærekraftig samfunn.