Elisabeth Heggelund Tørstad, administrerende direktør i Asplan Viak

Knapphet på ressurser gir retning

Foto: Nina Rangøy

Asplan Viak oppnådde en solid vekst i ordrereserver i 2023 på 16,5 prosent, og befester med dette en unik posisjon som et verdidrevet, innovativt og samhandlende selskap. Vår største kundegruppe er norske kommuner og interkommunale selskap, og vi er stolte av å tilby en unik kombinasjon av lokal forankring og nasjonal spisskompetanse på alle våre 32 kontorer.

Gjennom våre oppdrag har vi skapt verdier for mennesker, miljø og samfunnet vårt, samtidig som vi har oppnådd en omsetningsvekst på oppunder 7 prosent og en driftsmargin på 4 prosent. Vi investerer i tillegg 4 prosent av selskapets omsetning i langsiktig innovasjon og utvikling som kommer våre kunder til gode, og i tiltak for reduksjon av vårt eget klimafotavtrykk.

Resultatene i Asplan Viak skapes av menneskene som jobber her, og en organisasjonskultur preget av faglig styrke, arbeidsglede og engasjement for å skape et godt samfunn. Ved utgangen av året er det totalt 1303 ansatte i selskapet, med en netto økning på 72 ansatte i 2023. Både turnover og sykefravær har gått betydelig ned fra 2022.

Vi får stadig påminnelser om hvor viktig det er med en klok forvaltning av våre felles ressurser og et aktivt demokrati i en urolig verden. Dette alvorlige bakteppet krever et langsiktig perspektiv for å sikre et bærekraftig samfunn.

Natur kan telles

Nye, urovekkende tilstandsrapporter om natur og klima gjør at vi må sette enda mer kraft bak å skape gode lokalsamfunn der vi bevarer og gjenoppretter natur, gjenbruker ressurser og legger til rette for et lavt klima- og miljøfotavtrykk.

Overalt i verden, også her hjemme, har vi sett hva økende ekstremvær som følge av klimaendringene fører til. Hendelsene understreker det presserende behovet for tiltak som gir lavere klimagassutslipp. For rådgiverne våre betyr det også å lage tverrfaglige løsninger som er tilpasset det nye klimaet. Det kan være å planlegge bygging på de riktige stedene for å unngå flomfare, ha gode systemer for avrenning over og under bakken, og sørge for robuste bygg som tåler de ekstra påkjenningene.

I 2023 ble det større bevissthet i samfunnet om hvor viktig det er med naturbaserte løsninger og ivaretagelse av biologisk mangfold, spesielt ved å unngå arealendringer. Dette er områder som Asplan Viak har utviklet kompetanse på og delt kunnskap om over lang tid. Gode beslutningsgrunnlag for å forvalte naturen er nødvendig for å svare ut Naturavtalens krav om å bevare og restaurere norsk natur. På oppdrag fra KS har vi sammen med Norsk institutt for naturforskning laget et areal- og naturregnskap til bruk i kommunal og regional planlegging. Arealregnskap er en metode for å tallfeste utbredelse og endringer av arealtyper.

I økende grad setter nå industriselskaper også mål om naturnøytralitet eller naturpositivitet i prosjekter hvor skade på naturen ikke kan unngås. Vi bistår flere selskaper med denne tematikken gjennom metoden «Naturpoeng» som vi har utviklet. Å benytte Naturpoeng betyr å kvantifisere naturtapet og samtidig sette mål om å kompensere for tapt natur.

Nytenkning og nøktern ressursbruk

Vårt systematiske arbeid med bærekraftig innovasjon og utvikling gir resultater. På Tøyenbadet bidrar vi med innovasjon gjennom et unikt tak av massivtre. I tillegg til å være det bærende elementet konstruksjonsmessig og arkitektonisk, rommer taket en egen teknisk etasje som luft, lyd og lys styres fra.

Jordas ressurser er begrensede, og gjør det nødvendig å få til flere sirkulære løsninger. Også i 2023 har vi lagt stor vekt på rehabilitering av bygg. Blant annet bistår vi med totalrehabilitering av Mossebadet, samt tre verneverdige skolebygg fra ca. 1900 på Hartvig Nissen videregående skole i Oslo. Vi er også stolte av samarbeidet med Kaldnes Utvikling som har resultert i en omfattende transformasjon av Kristinakvarteret, vårt nye kontor i Tønsberg. Det gikk fra å være et slitent energisluk fra 80-tallet til et rehabilitert bygg med BREEAM-NOR Excellent standard. Videre har vi utviklet ombruksverktøyet Delio, som gjør det lettere og mer effektivt å kartlegge og vurdere ombruk av materialer og eiendeler.

Energi er også en knapp ressurs, og energieffektivitet og økt tilgang til fornybar energi blir stadig viktigere. Asplan Viak bidrar derfor i økende grad til gode energiløsninger både på områdenivå og for boliger, næring og infrastruktur i oppdragene våre. Gjennom innovasjonsprosjektet INTO-ZERO har Asplan Viak, sammen med 12 partnere, utviklet nye, kartbaserte verktøy for energi- og klimaplanlegging. Verktøyet for energianalyse har nylig blitt brukt i Zeros prosjekt Nedre Glomma for å finne ut hvordan energieffektivisering og lokal energiproduksjon kan dempe presset på strømnettet.

Utvikler lokalsamfunn

En velfungerende infrastruktur er noe av det som holder samfunnet vårt i gang, både under og over bakken. For Drammen og Asker sør prosjekterer vi et nytt avløpsrenseanlegg med nitrogenfjerning som innfrir kravende i et kommende EU-direktiv, og vil bidra til en renere Oslofjord. I Bergen er vi med på å prosjektere Bybanens byggetrinn 5, et viktig prosjekt for å sikre nullvekst i biltrafikken i byen. På E6 Kvænangsfjellet har vi vært med på å sikre trygg ferdsel og økt samfunnssikkerhet på den eneste, og svært værutsatte, hovedveien mellom Troms og Finnmark. Der har vi også bidratt til løsninger for å redusere klimagassutslipp og belastning på det ytre miljøet.

For å skape gode lokalsamfunn trenger vi å finne løsninger som tar både økonomiske, sosiale og miljømessige hensyn. Ambisjonen vår er å tilby bærekraftige løsninger i alle oppdrag, og på den måten bidra til at fremtidige generasjoner får gode liv, i et lavutslippssamfunn med naturen i behold. Vi setter stor pris på å kunne samhandle med fremoverlente kunder og partnere i oppdragene våre, og takker for godt samarbeid i 2023.