Styrets årsberetning for 2022

Illustrasjon: Asplan Viak/Brick

Asplan Viak AS er et av landets største rådgivingsselskaper innen plan-, arkitektur- og ingeniørfag. I mer enn 60 år har selskapet levert tverrfaglig rådgivning og analyser til offentlig og privat virksomhet.

Asplan Viak er heleid av Stiftelsen Asplan. Gjennom sitt eierskap skal Stiftelsen sikre selskapets kontinuitet og utvikling, samt positivt bidrag til samfunnsutviklingen.

Selskapet rapporterer i samsvar med Stiftelsens forventninger på en trippel bunnlinje med tydelige mål for økonomiske resultater, samt miljømessige og samfunnsmessige effekter av virksomheten. I tråd med formålet til Stiftelsen Asplan skal overskuddet fra driften av Asplan Viak primært forvaltes av og investeres i selskapet.

Asplan Viak har forretningsadresse i Bærum, og virksomheten er organisert som et konsern med morselskapet Asplan Viak AS og to datterselskap: Norplan AS og Asplan Viak Engineering AS.

Asplan Viak er en kunnskapsorganisasjon med 1227 medarbeidere som er til stede i hele Norge fordelt på 32 kontorsteder.

I samsvar med gjeldende strategi ønsker Asplan Viak å befeste en unik posisjon som et verdidrevet, fremoverlent og samhandlende selskap, med visjon om å være den fremste arena for samfunnsutvikling. Selskapet jobber dedikert for å nå ambisiøse resultater på de tre bunnlinjene.

Selskapet har i 2022 oppnådd strategiske mål på vekst og lønnsomhet med forsterket likviditet og balanse. ​ Første del av 2022 var preget av gjenåpning av samfunnet etter pandemien, mens siste halvår var tilnærmet normalt.

Det er arbeidet godt med organisasjonsutvikling gjennom hele året, og det er gledelig å se en forbedring på medarbeiderundersøkelsen med en høy score både på arbeidsglede og lojalitet.

Juridisk og finansiell stilling

Selskapet har oppnådd tilfredsstillende vekst i 2022, på tross av usikkerheten i markedet og i samfunnet som helhet.

Driftsinntektene har økt med 7,8 % til en samlet omsetning i 2022 på 1 730 mill. kroner (1 605 mill. kroner i 2021) og årsresultatet for 2022 ble 45 mill. kroner (16 mill. kroner i 2021).

Ved utgangen av 2022 hadde konsernet 732 mill. kroner (668 mill. kroner i 2021) i omløpsmidler og 409 mill. kroner (393 mill. kroner i 2021) i kortsiktig gjeld. Konsernet har ingen langsiktig gjeld.

Dette gir en likviditetsgrad på 1,8 (1,7 for 2021) for konsernet, som vurderes som tilfredsstillende.

Egenkapitalen ved utgangen av 2022 utgjorde 408 mill. kroner (364 mill. kroner i 2021) av en totalkapital på 817 mill. kroner (757 mill. kroner i 2021). Dette tilsvarer en egenkapitalandel på 49,9 % (48,1 % i 2021).

Selskapet har hatt en netto positiv kontantstrøm fra operasjonell aktivitet på 60 mill. kroner. Selskapet har kunder med høy betalingspålitelighet.

Virksomhetens største risikoer er knyttet til usikkerhet i markedene, tilgang til ressurser med riktig kompetanse og profesjonell gjennomføring av oppdragene med høy kvalitet.

Det har vært jobbet systematisk med å styrke oppdragsledelse og eierstyring over tid, og som et resultat av dette arbeidet er driftsresultatet betydelig forbedret i 2022.

Selskapets kontraktsrisiko vurderes som moderat. En vesentlig del av omsetningen kommer fra oppdrag basert på de norske standardkontraktene NS8401 og NS8402, hvor honorar faktureres månedlig.

Asplan Viak ble også i 2022 revidert etter ISO 9001:2015 Ledelsessystemer for kvalitet og ISO 14001:2015 Ledelsessystem for miljø. Revisjonen bekreftet at selskapet har et velutviklet ledelsessystem, og at det arbeides bra med kontinuerlig forbedring. Etter styrets oppfatning blir oppfølging av tiltak stadig bedre. I revisjonen fremheves som positivt at det synes å være en gjennomgående bevissthet og ønske om å utvikle seg og levere på ytre miljø og bærekraft.

Det er styrets oppfatning at resultatregnskapet som er lagt fram og balansen med tilhørende noter, gir et riktig bilde av driften i 2022 og den finansielle stillingen ved årsskiftet.  I henhold til regnskapslovens § 3-3a bekrefter styret at grunnlaget for fortsatt drift er til stede. Årsregnskapet for 2022 er utarbeidet i samsvar med dette.

Miljø og samfunnsansvar

Bærekraft er en integrert del av virksomheten og et element i alle Asplan Viaks beslutninger, fra rekruttering og kompetanseutvikling, via innkjøp og driftsrutiner til prioriteringer i salg, strategiske partnerskap og samfunnskontakt.

Asplan Viak gjør en viktig innsats for å oppnå bærekraftig samfunnsutvikling gjennom oppdragene som utføres, og har satt vekstmål for tjenesteområder der selskapet har en spesielt sterk posisjon for å bidra og vil ta et særlig ansvar.

I 2022 har Asplan Viak delt sin kunnskap og blitt inspirert av andre gjennom samarbeid i flere nettverk for klima og bærekraft som Skift, Klimapartnere, United Nations Global Compact (UNGC), Nasjonal kunnskapsarena for ombruk i byggebransjen og Ingeniører uten grenser. I tillegg er selskapet aktive på mange andre mer fagspesifikke arenaer, og flere medarbeidere underviser deltid på norske universiteter.

Selskapet jobber kontinuerlig med tiltak for å redusere sitt avtrykk på miljø og klima, og bruker klimaregnskap aktivt i miljøstyringen. Klimaregnskapet for 2022 er beregnet både med databasen som er benyttet tidligere år og med en ny database som inkluderer økonomiske data fra hele verden (FIGARO). Klimaregnskapene fra foregående år inkluderte kun data fra EU og Norge. Beregningene med FIGARO-databasen gir derfor langt høyere utslipp i noen kategorier for 2022 enn i 2021 fordi de er knyttet til handel og utslipp fra regioner som ikke var dekket tidligere. Avtrykket fra reiser er også høyere i 2022 enn i 2021 noe som også var forventet med økt reiseaktivitet etter pandemien.

Totalt hadde Asplan Viak i 2022 et klimafotavtrykk fra direkte og indirekte utslipp på 7 829 tonn CO2-ekvivalenter beregnet med FIGARO-databasen. Med den gamle databasen er avtrykket beregnet til 5 355 tonn CO2-ekvivalenter. Klimafotavtrykk beregnet med den gamle databasen viser en økning på cirka 10 % fra 2021 til 2022.

De fire største utslippskategoriene er kontorlokaler (25 %), innkjøpte tjenester (25 %), innkjøpt inventar og utstyr (18 %) og reise og transport (14 %). I 2022 reduserte selskapet kontorarealene, re-lokaliserte enkelte kontorer for å bedre muligheten for kollektivreiser og økte andelen miljøsertifiserte og energieffektive bygg.

Styret viser også til bærekraftsrapport og komplett klimaregnskap i årsrapporten som er tilgjengelig på selskapets nettside.

Selskapet er underlagt åpenhetsloven (lov 18.06.2021 nr. 99 om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold), herunder plikten til å redegjøre for aktsomhetsvurderinger. Redegjørelsen vil bli tilgjengelig på selskapets nettsider innen den lovpålagte fristen 30. juni 2023. På samme sted har selskapet egen lenke hvor alle kan stille spørsmål om selskapets aktsomhetsvurderinger og håndtering av faktiske og potensielle negative konsekvenser av virksomhetens aktiviteter for omverdenen.

I forbindelse med Russlands invasjon av Ukraina samlet selskapet og de ansatte inn penger til Røde Kors sitt arbeid i Ukraina. Selskapet startet innsamlingen med et bidrag på kr 500 000,-. I tillegg matchet Asplan Viak bidraget fra hver enkelt ansatt opp til en øvre grense slik at det totale bidraget fra selskapet ble 1MNOK.

Styrets arbeid

Styret i Asplan Viak gjennomførte totalt ni styremøter i 2022, hvorav syv ordinære og to ekstraordinære. Tre av møtene ble avholdt digitalt.

Styret består av syv medlemmer: fire uavhengige, eksterne medlemmer og tre som er valgt av og blant de ansatte. I tillegg deltar en vararepresentant for ansattvalgte i alle møter. Etter valget sommeren 2022 og ved inngangen til 2023 bestod styret av to kvinner og fem menn. Den fast møtende vara var kvinne.

Styret har vedtatt styreinstruks med bestemmelser for styrets saksbehandling og styrets oppgaver og kompetanse. Instruksen omfatter også bestemmelser om administrerende direktørs plikter overfor styret.

Styret vedtar hvert år en plan for styrets arbeid kommende år, med fokus på mål, strategi, selskapsstyring og oppfølging av selskapets virksomhet, stilling og resultatutvikling.

For 2022 har styret vært særlig opptatt av oppdragsledelse, oppdragsøkonomi, arbeidsmiljø og trippel bunnlinje.

Det er tegnet forsikring for styrets medlemmer og daglig leder for mulig ansvar overfor foretaket og tredjepersoner gjennom RIF. 

Organisasjon og mennesker

Stiftelse som eierform gir gode forutsetninger for langsiktig planlegging, utvikling og kontinuitet for menneskene i Asplan Viak. Ansatte har god representasjon og direkte innflytelse på valg av styremedlemmer til selskapet og til stiftelsens styre. Det skaper engasjement at resultatene av driften, som de ansatte er med på å drive frem, tilbakeføres til selskapet.

Asplan Viak har i løpet av 2022 tatt imot 181 nye ansatte. 131 ansatte har sluttet i samme periode. Antall ansatte var 1227 ved utgangen av året. Vekst i antall ansatte har vært størst i divisjonene Infrastruktur og Arkitektur og bygg. Selskapet har lyktes godt med sin satsning på rekruttering og introduksjon av nyutdannede fra universiteter og høyskoler.

Asplan Viak fremmer likestilling og mangfold, arbeider for å unngå diskriminering i alle former, herunder kjønn, seksuell orientering, graviditet, etnisitet, livssyn eller funksjonsnedsettelse. Arbeidet med mangfold reflekteres blant annet i rekrutteringsprosesser, tilrettelegging av arbeidsforhold og gjennom holdningsskapende arbeid. For øvrig vises det til selskapets aktivitets- og redegjørelsesplikt.

Totalt er 46 % av de ansatte i selskapet kvinner, og det har vært en økning i andel kvinner over de siste tre årene.  Andel kvinner i lederstillinger er 36 %. Styrene i Stiftelsen og i selskapet har en kvinneandel på 42 % og ledergruppen har en kvinneandel på 56 %. Samlet representerer de ansatte et mangfold som samsvarer godt med selskapets verdier. Demografi og sammensetning av organisasjonen er stabil og tilfredsstillende.

Asplan Viak investerer i kompetanseutvikling blant de ansatte og de mest omfattende opplæringsaktivitetene i 2022 var knyttet til oppdragsledelse og lederutvikling. Kvalifiseringskurset i oppdragsledelse ble digitalisert, og det ble etablert et 12-måneders mentorprogram rettet mot medarbeidere med potensiale og motivasjon for å utvikle seg videre innen oppdragsledelse. Det ble i 2022 innført et nytt HR- og lønnssystem som blant annet har gitt forenklet og forbedret funksjonalitet, og økt tilgjengelighet av ansattdata og rapporter for ledere og ansatte. Videre var det høy aktivitet i fagnettverkene hvor ansatte kan lære og utvikle seg i samarbeid med våre fremste eksperter og på de mest spennende prosjektene, uavhengig av hvor man er lokalisert.

Arbeidsmiljøet i konsernets virksomheter er godt, og selskapet har i 2022 gjennomført en medarbeiderundersøkelse med en responsrate på 82 %. Denne gir et godt grunnlag for å sammenligne Asplan Viak med andre kompetansebedrifter. Undersøkelsen viser at ansatte i Asplan Viak gir høy score på arbeidsglede og lojalitet. Resultatet ligger godt over gjennomsnittet for tilsvarende selskaper. Alle spørsmål hadde positiv eller nøytral utvikling fra 2021 til 2022 og det var færre grupper med lave resultater. Det var spesielt gode resultater blant nyansatte og ledere.

Asplan Viaks Arbeidsmiljøutvalg følger opp det kontinuerlige forbedringsarbeidet av arbeidsmiljø og sikkerhet via kvartalsmøter og årlig gjennomgang. Firmaets risikovurdering oppdateres jevnlig og hensyntar årlige kartlegginger av det fysiske og det psykososiale arbeidsmiljøet samt kontorenes og divisjonenes risikovurderinger. Alle medarbeidere skal registrere personskader og oppfordres også til å registrere andre uønskede hendelser, tilløp til hendelser samt forbedringsforslag. I 2022 ble det registrert seks skader (H2-skade) – hvorav to av disse medførte fravær utover skadedag (H1-skade).

Totalt sykefravær i konsernet er 6,4 % for 2022. Det har vært en økning i korttidsfravær og egenmeldt fravær, mens langtidsfraværet er noe redusert.  Dette er en økning fra 2021 og er på nivå med utviklingen i samfunnet for øvrig. Det jobbes aktivt med forebygging og oppfølging av sykefraværet med målsetning om å redusere det totale sykefraværet.

Styret i Asplan Viak betrakter medarbeiderne som selskapets viktigste ressurs. Organisasjons- og medarbeiderutvikling, samt selskapets organisatoriske helse, er viktige temaer i styrearbeidet. På bakgrunn av dette etablerte styret i 2020 et kompensasjons- og organisasjonsutvalg som har fungert som et forberedende og rådgivende organ for styret, samt bidratt til at styrets kompetanse og erfaring har kommet bedre til nytte for selskapets ledelse.

Marked og kunder

Selskapet har hoveddelen av sin virksomhet knyttet til offentlig sektor, til selskaper med offentlig eierskap og prosjekter med offentlig finansiering. På generell basis er dette et marked med god forutsigbarhet, tydelige rammevilkår og begrensede konjunkturvariasjoner. I 2022 har endrede rammebetingelser som følge av høye energipriser, inflasjon og uro også påvirket dette markedet, men den største effekten av disse faktorene forventes å komme i 2023.

Asplan Viak har oppnådd vekst i omsetning fra 2021 til 2022, med størst økning for transportkorridorer, offentlige bygg og bærekraftsrådgivning. Det totale bildet viser en positiv utvikling, med økt ordrereserve på 8,6 % og en betydelig bedret margin i oppdrag.

Selskapet rangeres som nummer én i omdømmeundersøkelsen på uhjulpet kjennskap innen fagområdene strategisk analyse og bærekraftig samfunnsutvikling, bærekraftig landskapsarkitektur og byggeprosjekter med høye bærekraftsmål. Selskapet assosieres i sterkere grad med “kompetanse” i 2022 sammenlignet med 2021.

Asplan Viak arbeider systematisk med oppfølgning av kundetilfredshet, og har i 2022 lagt til rette for løpende tilbakemeldinger fra selskapets kunder om tilfredshet og får positive svar. Antallet respondenter er imidlertid lavere enn ønsket og selskapet vil øke innsatsen for å få antallet tilbakemeldinger til et tilfredsstillende nivå.

Nytt CRM-system er tatt i bruk og fungerer godt som grunnlag for arbeidsflyt og markedsarbeid. Gjennom 2022 er det oppnådd økt synlighet lokalt, nasjonalt og i faglig presse og det har vært en målrettet satsing på sosiale medier og nyhetsbrev. Selskapet har flyttet inn i nye lokaler i Bergen og Leknes, som fungerer som møtearena lokalt med kunder og samarbeidspartnere.

2022 har vært det første året etter omorganiseringen hvor samfunnet har hatt stor grad av åpenhet uten påvirkning av pandemien. Regionledere og lokalt markedsansvarlige har tatt aktivt grep om proaktivt markedsarbeid og lokalt arbeid med synlighet i godt samarbeid med kommunikasjonsenheten.

Forsknings- og utviklingsarbeid

Asplan Viak har tydelige og høye ambisjoner for utvikling og deling av ny innsikt og investerte i 2022 2,6 % av omsetningen til innovasjon, fag og FoU. Selskapet anser dette som tilfredsstillende og vil strekke seg videre mot målsetningen om årlig å investere opp mot 3,5 % av selskapets omsetning i utvikling av langsiktige posisjoner, inkludert ny innsikt og nye forretningsmodeller.

Innovasjonsportalen som er etablert for å fange opp og dele ideer, resultater og erfaringer, bidrar til idétilfang og utvikling av en kultur for innovasjon. Det er så langt kommet inn over 200 ideer i portalen. Disse dekker et bredt spekter fra forbedring av eksisterende tjenester til ideer om nye tjenester og forretningsmodeller, initiert fra hele bredden av fag- og markedsområder.

I tillegg til aktiviteten som skjer gjennom innovasjonsportalen, skjer faglig utvikling og forbedring av eksisterende tjenester både i oppdrag og gjennom fagnettverk.

Selskapets innovasjonsportefølje har tydelig fokus på bærekraft og forretningsutvikling innen områder som vil gi styrket konkurransekraft fremover. I 2022 har det vært godt tilfang av nye innovasjonsprosjekter fra hele selskapet. Det har også vært en god utvikling med to piloter som er valgt ut for skalering og en rekke innovasjonsprosjekter som implementeres direkte i markedet og i eksisterende oppdrag.

Teknologi

Selskapet har hatt sikker og stabil IT-drift gjennom hele året. Fokus på sikkerhet er forankret i systemer og prosesser. Nanokurs i IT-sikkerhet for alle ansatte i selskapet pågikk i andre halvår og vil fortsette i 2023.

Asplan Viak har i 2022 satt søkelys på å løfte strategisk bruk av teknologi. Kompetansen i teknologidivisjonen spisses til Asplan Viak sine behov innenfor fagområdene og det har blitt lagt til rette for å benytte teknologikompetansen i divisjonene i økt grad.

Kunde- og brukerdrevet teknologiutvikling i takt med behovene har stått i sentrum og det arbeides godt med å legge til rette for gode og effektive arbeidsprosesser i hele selskapet. For å sikre utnyttelse av data som benyttes og genereres, har selskapet utviklet løsninger som i økende grad benyttes i leveranse av oppdrag. Teknologi bidrar også i utvikling av nye produkter og forretningsmodeller.

Generiske teknologioppgaver har blitt løftet til eksterne miljøer for å øke robusthet, kapasitet og tilgang til ny kompetanse.

Selskapets utvikling

I en verden som er i rask utvikling kreves det at selskap både har evne til å endre seg og til å levere langsiktig og bærekraftig verdi for kundene og samfunnet. Styret er svært tilfreds med den innsats som gjøres for å levere på Asplan Viaks strategi som setter høye ambisjoner for selskapet.

Asplan Viak vil fortsette med å bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling gjennom de oppdragene som utføres og ha fokus på alle tre bunnlinjer: økonomi, miljø og samfunnsansvar. Det er målsettingen å vokse mest innenfor områder med størst betydning for bærekraft og der Asplan Viak har spesielt gode forutsetninger for å bidra med sin kompetanse og erfaring.

Styret takker de ansatte for meget god innsats gjennom et krevende år.

 

Kristiansand, 2. mai 2023